Prenosimo u cjelini odgovor iz ad Vodovoda na saopštenje OO SDS-a Koz. Dubica:

Kako smo prozvani po saoštenju OO SDS-a Koz Dubica vezano za kvar na bunaru B1 u Komlencu u kome se spominje i kvalitet vode smatramo za obavezu da široj javnosti i našim potrošačima saopštimo slijedeće:

  1. Kvar na pumpi – pregorijevanje namotaja motora niko ne može da predvidi kada će se desiti i nisu tačni navodi da je do toga došlo zbog nestručnog rukovanja, već zbog napona na trafo-stanici na koji nismo mogli uticati.
  2. Oprema za lociranje za curenja u mreži, a ne kako se u saopštenju navodi “oprema za preventivno otkrivanje kvarova”, namjenjena je za lociranje curenja u samoj distributivnoj mreži, a ne kako se pogrešno navodi za preventivno otkrivanje kvarova na elektromotoru pumpe.
  3. Ono što nas najviše zabrinjava u tom saopštenju su izjave o neispravnosti vode koje su potpuno netačne, a tome svjedoče svi dosadašnji nalazi JZU “Institut za javno zdravstvo RS”, Banja Luka, koji su ispravni i potvrđuju da Kozarska Dubica ima jednu od najkvalitetnijih voda u RS. Naime, ovlaštena institucija – JZU “Institut za javno zdravstvo RS”, Banja Luka – redovno, dva puta mjesečno, uzima po 4 uzorka iz naše distributivne mreže i vrši ispitivanje uzoraka prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namjenjene za ljudsku potrošnju (Sl. glasnik RS, br. 17/17). Otkako smo prešli da se vodom snabdjevamo sa izvorišta Komlenac, pa sve do danas, na zadovoljstvo nas i naših potrošača, imali smo sve ispravne nalaze, tj. voda iz našeg vodovoda je 100% ISPRAVNA za ljudsku upotrebu.
Facebook komentari: