Na Godišnjoj sjednici Skupštine opštine Kozarska Dubica juče je usvojen Budžet opštine Kozarska Dubica za 2020. godinu, koji iznosi 11.478.000 KM.
Izvor: kozarskadubica.org

Strukturu budžeta, koji je usvojen sa 19 glasova za i šest protiv, èine poreski prihodi 7.791.000 KM, neporeski prihodi 2.211.000 KM, transferi 780.000 KM, primici za nefinansijsku imovinu 400.000 KM i ostali primici 296.000 KM.
Naèelnik Odjeljenja za finansije opštine Kozarska Dubica Nada Grgaèa obrazložila je da su, u odnosu na budžet za 2019. godinu, ukupna budžetska sredstva poveæana za 1.614.000 KM ili za 16,4 odsto.
U odnosu na nacrt budžeta, budžetska sredstva su poveæana za 204.000 KM.
U izjavi novinarima, naèelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljiæ rekao je budžet opštine najznaèajniji dokument lokalne zajednice koji se usvaja na godišnjem nivou.
„Usvojeni budžet je nešto veæi u odnosu na prošlu godinu zato što imamo èvrste garancije od Vlade Republike Srpske koja æe nam pomoæi u finansijskom smislu, posebno da završimo neke zapoèete investicione projekte u Kozarskoj Dubici“, izjavio je Reljiæ.
On je naglasio da je opštine Kozarska Dubica i tokom ove godine dobila znaèajna finansijska sredstva od Vlade Republike Srpske, koja pomaže u stabilizaciji opštinskog budžeta optereæenog ogromnim zaduženjima.
„Biæe potrebne decenije da se se vrate razni dugovi i krediti iz ranijeg perioda, a svakog mjeseca za tu svhu izdvajamo više od 102.000 KM“, precizirao je Reljiæ.
On je ocijenio da je rasprava o prijedlogu budžeta protekla mirno.
„Veæina ljudi shvata da se u okvir budžeta moramo uklopiti. Naravno da nikad ne možete udovoljiti svima i ja bih bio najsretniji kada bi imao budžet od 20 miliona KM i podijelio ga institucijama, graðanima i svima, ali se moramo uklopiti u ono što je realno“, rekao je Reljiæ.
Na Godišnjoj sjednici Skupštine opštine Kozarska Dubica jednoglasno je usvojen Program rada Skupštine opštine za 2020. godinu i Odluka o izvršenju budžeta opštine za narednu godinu.

Facebook komentari: