Svake godine 20. novembra obilježava se Međunarodni dan djeteta kao dan posvećen djeci i njihovoj dobrobiti. Međunarodni dan djeteta ustanovljen je Odlukom Generalne skupštine UN-a na dan kada je 1989. godine usvojena „Konvencija o pravima djeteta“.Konvencija o pravima djeteta, je međunarodni dokument kojim se priznaju prava djece u cijelom svijetu. Konvenciju je ratifikovalo 196 država, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području ljudskih prava u istoriji, ali je njeno provođenje je još uvijek nedovoljno.
Konvencija je prvi dokument u kojem se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu.
U Bosni i Hercegovini Konvencija o pravima djeteta je pravni akt sadržan u Aneksu i Dejtonskog mirovnog sporazuma te kao ostale konvencije koje je BiH ratifikovala ima prioritet u primjeni u odnosu na domaće zakonodavstvo.
Prava djece su univerzalna i trajna. Djeca su naša budućnost i svaka nova generacija ima priliku za stvaranje temelja za novi, bolji svijet, svijet dostojan djeteta.
Dječja prava su prava kojima se štite sve osobe mlađe od 18 godina. Svako dijete ima pravo na obrazovanje, zdravstvenu njegu, hranu, igru, zaštitu i još mnogo toga. Dječja prava svakom djetetu trebaju osigurati mogućnost da dosegne najviše što može.
Na odraslima je da provode i promovišu prava djece, ali da uključe i samu djecu u raspravu i odlučivanje o njihovim pravima i potrebama.
Obilježavanjem ovog datuma podsjeća se i senzibiliše javnost na poštivanje dječjih prava i potrebu zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije, te da skrene pažnju na neophodnost stavljanja interesa djeteta u prvi plan, kod kreiranja i provođenja svih aktivnosti koje se tiču djece, bez obzira na to da li ih sprovode javne ili privatne institucije, sudovi, administrativni organi ili zakonodavna tijela.