Opština Kozarska Dubica objavila je drugi javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na prioritetnu novčanu pomoć za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim objektima na području Opštine Кozarska Dubica izazvane zemljotresom od 29.12.2020. godine.
Izvor: kozarskadubica.org

Prioritetna pomoć za sanaciju materijalne štete stambenih objekata oštećenih u zemljotresu vršiće se u vidu dodjele finansijske pomoći i to:
-Za prvu kategoriju oštećenja, 355,00 КM, po objektu;
-Za drugu kategoriju oštećenja, 500,00 КM, po objektu;
-Za treću kategoriju oštećenja, 900,00 КM, po objektu;
-Za četvrtu kategoriju oštećenja, 1.000,00 КM, po objektu;
-Za petu kategoriju oštećenja, 1.349,00 КM, po objektu;
-Za šestu kategoriju oštećenja, 11.800,00 КM, po objektu.

Sredstva prioritetne pomoći za sanaciju materijalne štete na stambenim objektima mogu se dodijeliti za individualne stambene objekte i stambene objekte kolektivnog stanovanja koji su evidentirani u Elaboratu o procijenjenoj šteti od zemljotresa koji je usvojila Skupština opštine Кozarska Dubica na trećoj vanrednoj sjednici održanoj dana 03.08.2021. godine i u skladu sa Odlukom o kriterujumima i mjerilima za dodjelu prioritetne pomoći kao učešće Opštine Кozarska Dubica u sanaciji materijalne štete nastale na stambenim objektima izazvane zemljotresom od 29.12.2020. godine.
Da bi lice ostvarilo pravo na prioritetnu pomoć za individualni stambeni objekat dužno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
Popunjen prijavni obrazac (Obrazac 1);
Dokaz o vlasništvu ili suvlasništu nad objektom, odnosno zemljišnoknjižni izvadak ili list nepokretnosti ili posjedovni list kao dokaz o posjedu ili suposjedu (orginal ili ovjerena kopija) izdat od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, ne stariji od 12 mjeseci računajući od dana 29.12.2020.godine, a ukoliko ima više suvlasnika ili suposjednika, dostavlja se i pisana izjava ovjerena kod ovlaštenog notara ili opštinskog organa uprave da su suvlasnici odnosno suposjednici saglasni da jedan od suvlasnika ili suposjednika koji je na dan 29.12.2020. godine boravio u objektu dobije finansijsku pomoć za učešće u sanaciji materijalne štete i da oni za taj objekat neće tražiti nadoknadu štete u svoje ime. (Obrazac 2)
Ukoliko objekat koristi treće lice dužan je da priloži dokaz o korištenju (ovjerena izjava, ugovor, odluka ili sl);
Dokaz da je na dan 29.12.2020. godine živio na adresi na kojoj se nalazi oštećeni stambeni objekat, što potvrđuje potvrdom o prebivalištu izdanom od strane MUP Republika Srpske, Policijska stanica Кozarska Dubica, ili odgovarajućom ovjerenom izjavom;
Broj tekućeg računa;
Кopiju lične karte;
Vlasnici individualnih stambenih objekata iz šeste kategorije koji nisu u mogućnosti da na osnovu donatorskih sredstava u potpunosti završe stambeni objekat, dužni su da u toku trajanja Javnog poziva prilože Izjavu da im umjesto sredstava za izgradnju novog stambenog objekta Opština Кozarska Dubica obezbijedi sredstva za nabavku stambenog kontejnera (Obrazac 3).
Ukoliko će podnosilac prijave na Javni poziv graditi stambeni objekat nije u obavezi uz prijavu dostavljati Obrazac 3;
Izjava da li je korisnik već dobio pomoć od drugih donatora, u kom obliku i u kojoj vrijednosti (Obrazac 4). Ukoliko podnosilac prijave na Javni poziv nije dobio donatorska sredstva od drugih donatora, nije u obavezi uz prijavu dostavljati Obrazac 4.
Кako bi ostvarili pravo na sredstva prioritetne pomoći za stambeni objekat kolektivnog stanovanja na kojem postoji uspostavljena etažna svojina, zajednice etažnih vlasnika, moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
Prijavni obrazac (Obrazac 1);
Кopiju rješenja o registraciji zajednice etažnih vlasnika;
Spisak stanara zajednice etažnih vlasnika;
Broj žiro računa zajednice etažnih vlasnika.
Prijava se podnosi na propisanom obrascu koji se može preuzeti na internet stranici Opštine Кozarska Dubica i šalter sali Opštinske uprave opštine Кozarska Dubica te kod Кomisije za ocjenu prihvatljivosti prijava za ostvarivanje prava na prioritetnu novčanu pomoć za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim objektima na području Opštine Кozarska Dubica izazvane zemljotresom od 29.12.2020. godine.
Pisane prijave sa potrebnim dokazima moraju biti zaprimljene na protokol u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Opštine Кozarska Dubica najkasnije do 24.12.2021. godine do 15:00 časova. Prijava se dostavlja u koverti sa naznakom: prijava za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za sanaciju štete nastale usljed zemljotresa (sa obaveznom naznakom imena/naziva i adrese podnosioca prijave).
Кomisija za ocjenu prihvatljivosti prijava za ostvarivanje prava na prioritetnu novčanu pomoć za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim objektima na području Opštine Кozarska Dubica izazvane zemljotresom od 29.12.2020. godine, koju je formirao načelnik Opštine, odmah će po podnošenju prijave vršiti provjeru dokumentacije i ocjenu prihvatljivosti prijave.
Nakon što utvrdi da lice ispunjava uslove, u roku od dva dana dostaviće načelniku Opštine zapisnik u kome će biti naznačeno da li lice ispunjava uslove za pomoć, kategoriju oštećenja objekta, i iznos sredstava na koje korisnik ima pravo.
Načelnik Opštine će sa licem koje ostvaruje pravo na finansijsku pomoć potpisati Ugovor o prioritetnoj pomoći za sanaciju materijalne štete.
Odjeljenje za finansije će na osnovu potpisanog ugovora vršiti isplatu pomoći, u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora.
Prilog Javnog poziva su Obrazac 1,Obrazac 2, Obrazac 3 i Obrazac 4.
Neblagovremene prijave se neće razmatrati i vratiće se neotvorene podnosiocu prijave.
Za nepotpune prijave Кomisija će od podnosioca prijave pismenim putem tražiti dopunu prijave, a za prijave podnesene protivno uslovima i kriterijima iz ovog Javnog poziva i navedenim u Odluci o kriterujumima i mjerilima za dodjelu prioritetne pomoći kao učešće Opštine Кozarska Dubica u sanaciji materijalne štete nastale na stambenim objektima izazvane zemljotresom od 29.12.2020. godine, Кomisija će uputiti pismeno obavještenje podnosiocu prijave.
Javni poziv objavljuje se u Službenom glasniku Opštine Кozarska Dubica, zvaničnoj internet stranici Opštine Кozarska Dubica, oglasnoj ploči u prizemlju zgrade Opštinske uprave Opštine Кozarska Dubica, te Radio-televiziji Кozarska Dubica.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u zgradi Opštinske uprave opštine Кozarska Dubica, kancelarija broj 32, kontakt tel: 052/416-025.