Načelnik opštine Kozarska Dubica raspisao je juče Javni oglas o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta koje čini imovinu opštine putem pribavljanja pismenih ponuda na području katastarske opštine Malo Dvorište ukupne površine 7,77 hektara.

Izvor: kozarskadubica.org

Zemljište se daje u zakup na 25 godina i radi se o voćarskoj proizvodnji.
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i koja podnesu ponude sa potrebnom dokumenatcijom u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.
Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama poštom ili lično na adresu: Opština Kozarska Dubica, Svetosavska 5, 79240 Kozarska Dubica sa naznakom: „NE OTVARATI – Ponuda za javni oglas za zakup poljoprivrednog zemljišta“.
Otvaranje ponuda izvršiće Komisija za davanje poljoprivrednog zemljišta u zakup 27.aprila 2022.godine u 12 časova u prostorijama Skupštine opštine Kozarska Dubica.
Sve informacije mogu se dobiti u Odsjeku za poljoprivredu na broj telefona 052/416-022.